Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

12 februari 2015

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Centrumvisie Uithuizen

Fase 5: realisatie

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 29 januari 2015

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Vragenuur

Memo alternerend inzamelen

Kaderstelling met betrekking tot de kerntakendiscussie

Kaderstelling Hokken en Ketenbeleid

Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert

Aanstelling accountant 2015

Sluiting