Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

5 maart 2015

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Kerntakendiscussie (deelI)

Spreekrecht burgers (verwachtte aanvangstijd 20.00 uur)

Vaststelling van de besluitenlijst: 12 februari 2015

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Vragenuur

Maatschappelijke banen

Brief Eemskapel Roodeschool

Onderzoeksrapport "Eemsmond en regionale samenwerking in DEAL-verband" van de Rekenkamercommissie het Hoogeland

Sluiting