Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

19 maart 2015

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 5 maart 2015 incl. takenoverzicht kerntakendiscussie

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Kaderstelling hokken en ketenbeleid

Integraal Veiligheid Beleid 2015-2018

Communicatie paragraaf in de beleidsnota Antennebeleid gemeente Eemsmond

Sluiting