Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

23 april 2015

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling besluitenlijsten 19 en 31 maart 2015

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Vragenuur

Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder

Vaststellen tweede wijziging legesverordening 2015

Strategisch beleidskader werk en inkomen

Kerntakendiscussie (deel II)

Sluiting