Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

21 april 2016

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 24 maart 2016

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Bijgevoegde documenten

Actualisatie grondexploitatie terrein Vogelzang en Bedrijvenpark Boterdiep fasen 1 en 2 (rv nr 023)

Hamerstuk

Plan schuldhulpverlening Bedum, De Marne, Winsum 2016 – 2020 (rv nr 024)

Hamerstuk

Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouder M. van Dijk en wethouder J.W. van de Kolk (rechtstreeks geagendeerd, rv nr 025)

Discussiestuk

Benoeming bestuursleden Stichting Muziekschool Hunsingo (rechtstreeks geagendeerd, rv nr 026)

Discussiestuk

Begrotingswijzigingen (rv nr 027)

Sluiting