Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

21 mei 2015

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling besluitenlijst: 23 april

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Vragenuur

Ontwerpbegroting 2016 ODG

Cofinanciering voor investeringssubsidie toeristische infrastructuur aanleg fietspad Eemshaven

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

Sluiting