Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

4 juni 2015

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 21 mei 2015 (wordt nagezonden)

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Vragenuur

Ontwerp begroting 2016 en jaarstukken 2014 vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen

Bijgevoegde documenten

Financiƫle jaarstukken 2014, tweede actualisatie begroting 2015 en begroting 2016 GR Publieke Gezondheid en Zorg

Rekening 2014 Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Conceptjaarrekening 2014 Ability

(her)Benoeming leden commissie voor bezwaar en beroep

Bestemmingsplan Noordpolderzijl (trekkershutten)

Herziening exploitatie opzetten

Wijziging afvalstoffenverordening - alternerend inzamelen

Sluiting