Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

18 juni 2015

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 4 juni

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Begroting 2016 Werkorganisatie DEAL

Jaarrekening 2014 Veiligheidsregio Groningen

Concept Begroting Ability

Regeling subsidiëring energiebesparing en opwekking duurzame energie voor gebouwen met een publieke/maatschappelijke functie in de gemeente Eemsmond

Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet 2015 BMWE

Notitie organisatie van de beleidsuitvoering Sociaal Domein BMWE 2015

Sluiting