Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

24 juni 2015

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststellen agenda

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 18 juni 2015

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Vaststelling en afrekening fractievergoeding 2014

Inpassingsplan Dijkverbetering Eemsdijk

Jaarverslag/jaarrekening 2014 Werkorganisatie DEAL

Programmaverantwoording en Jaarstukken 2014 en Programmabegroting 2016 GR Havenschap Groningen Seaports

Jaarverslag en jaarrekening 2014 gemeente Eemsmond

Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Buitengebied

Voorbereidingsbesluit mini-windturbines

Benoeming bestuursleden Muziekschool Hunsingo

Sluiting