Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

17 september 2015

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijsten: 24 juni en 2 juli 2015

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Vragenuur

Subsidieaanvraag Stichting Vrienden van Hunsingoheerd en de Mieden voor het project Samen in Beeld TV

Gewijzigde begroting 2015 en concept begroting 2016 Volkskredietbank

Beheersverordening Waddenzee en Noordzee

Sluiting