Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

15 oktober 2015

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 17 september 2015

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Vragenuur

Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden gemeente Eemsmond 2015

Invoering en aanwijsbesluit werkkostenregeling 2015

Schaalvergroting en herindeling

Bestemmingsplan Klinkenborgerweg 1 Kantens

Herziening bestemmingsplan buitengebied en aanpassen lijst 'verklaring van geen bedenkingen'

Afvalstoffenverordening

Actualisatie klachtenverordening

Sluiting