Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

3 december 2015

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 19 november 2015

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Vragenuur

Sportvisie 2016-2021 Eemsmond: Fit en vitaal op maat

Nota gezondheidsbeleid 2016 - 2019

Herbenoeming leden en voorzitter van de gezamenlijke Rekenkamercommissie Het Hoogeland

Vaststelling Belastingverordeningen en tarieven 2016

Bestemmingsplan spoorlijn Roodeschool- Eemshaven

Bijgevoegde documenten

Kaderstellende nota toerisme

Kaderstellende notitie Economie 2017-2021

Sluiting