Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

24 april 2014

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 25 en 27 maart 2014

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Wijziging gemeentelijke welstandsnota (rv nr 015)

Vaststelling bestemmingsplan “Bedum Kern Locatie Bederawalda” (rv nr 016)

Herbenoeming bestuursleden Stichting Muziekschool “Hunsingo” (rv nr 017, rechtstreeks geagendeerd; wordt nagezonden)

Begrotingswijzigingen (rv nr 018)

Sluiting