Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

17 december 2015

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 3 december 2015

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Financiële begroting huisvesting VRG

Zienswijze regionaal risicoprofiel en regionaal beleidsplan Veiligheidsregio Groningen

Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen

Wijziging gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Orgaan Openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Wijziging gemeenschappelijke regeling Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen

Wijziging gemeenschappelijke regeling Groningen Seaports

Aanpassingen verordeningen Participatiewet 2016 BMWE

Decemberrapportage 2015

Centrumregeling Beschermd Wonen en opvang Groningen

Toekomstscenario van de Stichting Muziekschool Hunsingo

Begrotingswijzigingen

Sluiting