Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

24 april 2014

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijsten: 6, 25 en 27 maart 2014

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Uitgangspunten notitie huishoudelijke hulp 2015 en verder

Begroting 2015 Omgevings Dienst Groningen

Definitieve vaststelling regionaal bodemkwaliteitskaart en regionale nota bodembeheer

Beleidsregels bij humanitaire rampen

Bestemmingsplan De Zon 2 te Uithuizen

Sluiting