Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

21 mei 2014

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 8 mei 2014

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Aanwijzing leden gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden

Benoeming 2e plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad en leden agendacommissie en rekeningsommissie

Begroting 2015 WO DEAL

Erfgoedverordening 2014 gemeente Eemsmond

Sluiting