Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

19 juni 2014

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 5 juni 2014

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Begrotingswijzigingen

Concept jaarrekening Ability 2013

Begroting Gemeenschappelijke Regeling Veiligheid en Gezondheid

Jaarstukken Werkorganisatie DEAL 2013

Begroting 2015 Veiligheidsregio Groningen

Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Veiligheid en Gezondheid

Jaarverslag en jaarrekening 2013 gemeente Eemsmond

Preventie- en handhavingsplan Eemsmond

Verklaring van geen bedenkingen uitbreiding ligboxenstal Klinkerborgerweg 4 Kantens

Sluiting