Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

18 september 2014

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijsten: 19 juni en 3 juli 2014

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Vragenuur

Motie Speelstrip De Roegte

Begrotingswijziging VeiligheidsRegio Groningen (VRG) 2014

Jaarstukken 2013 Brandweer Rayon Noord (BRN)

Vaststelling Bouwverordening Eemsmond (14e wijziging)

Algemene Plaatselijke Verordening Eemsmond

Herstel schade van graven door natuurgeweld

Sluiting