Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

4 december 2014

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 20 november 2014

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Vragenuur

Beleidsplannen en verordeningen Wmo, Jeugd en PGB

Sluiting