Agenda - Gemeenteraad Eemsmond 18 december 2014

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 4 december 2014

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

LTA 2015 en bijlage

Startnotitie kerntakendiscussie

Bestemmingsplan Uithuizermeeden-Torenstraat 4

Vaststelling gewijzigde legesverordening 2015 en verordening onroerende zaakbelasting 2015

Subsidie Stichting Sociaal Cultureel Werk 't Schienvat te Kantens

Decemberrapportage

Begrotingswijzigingen

Sluiting