Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

8 december 2015

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Vaststellen Bestemmingsplan recreatiecentrum Garnwerd Ligweide

Beleidsplan en Regionaal risicoprofiel veiligheidsregio

Planning Budgetcyclus 2016

Huisvesting veiligheidsregio

Analyse tekort inkomensdeel en verbeterplan 2015-2016 gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond

Ingekomen stukken

Besluitenlijsten 10, 12 en 18 november 2015

Evaluatie cofinancieringsbeleid

Bestuursrapportage 2015-2

Aanpassing Verordeningen Participatiewet

Wijziging verordening jeugdhulp gemeente Winsum 2015

Evaluatie begraafbeleid 2011-2015

Verordening rioolheffing

Fiets- en wandelverbinding Winsum-Garnwerd

Herbenoeming leden rekenkamercommissie

HOV-as Winsum

Wijziging gemeenschappelijke regeling Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen

Benoeming lid Algemeen bestuur Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen

Begrotingswijziging