Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

24 november 2015

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Evaluatie cofinancieringsbeleid

Bestuursrapportage 2015-2

Aanpassing verordeningen participatiewet

Verordening jeugdhulp

Evaluatie Begraafbeleid 2011-2015

Verordening rioolheffing

Fiets- en wandelverbinding Winsum-Garnwerd

Ingekomen stukken

Besluitenlijst raad 27 oktober 2015

Toezeggingen

Sluiting