Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

10 november 2015

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Bespreking door de raad van de Programmabegroting 2016

Bespreking door de raad van: wijziging diverse verordeningen

Reactie college

Vervolg opinierende bespreking door de raad (tweede termijn)

Vervolg reactie college (tweede termijn)

Rompakkoord provincie Groningen over intergaal maatregelenpakket N361

Ingekomen stukken

Besluitenlijst raad 15 oktober 2015

Kwaliteitsimpuls inrichting Boogplein

Ontbinden van de gemeenschappelijke regeling met de Milieudienst Groningen voor inzameling van huishoudelijk afval en omzetting in een dienstverleningsovereenkomst

Herinrichting openbare ruimte winkelcentrum Obergon

Benoeming raadsleden in commissies en algemeen bestuur Ability

Begrotingswijzigingen

Sluiting