Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

27 oktober 2015

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Kwaliteitsimpuls inrichting Boogplein

Rompaccoord met provincie Groningen over integraal maatregelenpakket N361

Evaluatie begraafbeleid 2011-2015

Ontbinden van de gemeenschappelijke regeling met de Milieudienst Groningen voor inzameling van huishoudelijk afval en omzetting in een dienstverleningsovereenkomst

Herinrichting openbare ruimte winkelcentrum Obergon

Grondexploitatie, bekrachtiging geheimhouding

Ingekomen stukken

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

Dorpshuis De Tijd uitzonderen van de Wet Markt en Overheid

Sluiting