Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

15 oktober 2015

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Schaalvergroting en herindeling

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

Dorpshuis De Tijd uitzonderen van de Wet Markt en Overheid

Ingekomen stukken

Besluitenlijst raad 22 september 2015

Vervolg centrumontwikkeling Boogplein

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs BMWE-gemeenten

Begrotingswijziging

Sluiting