Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

22 september 2015

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Benoeming de heer P.F. Ritzema als lid van de gemeenteraad

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Vervolg centrumontwikkeling Boogpleinterrein

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente BMWE

Ingekomen stukken

Besluitenlijst raad 8 september 2015

Vaststellen Verordening Basisregistratie Personen

Vaststellen Integraal Veiligheidsbeleid 2015 - 2018

Verantwoording fractiebijdragen 2014 en toekenning fractiebijdragen 2015

Toezeggingen

Sluiting