Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

8 september 2015

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Vasstellen integraal veiligheidsbeleid 2015-2018

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen

Vaststellen Verordening Basisregistratie Personen

Ingekomen stukken

Besluitenlijsten raad 16 juni, 30 juni en 2 juli 2015

Motie vreemd aan de orde van de dag

Sluiting