Agenda - Gemeenteraad Winsum 30 juni 2015

Raadzaal Winsum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Algemene beschouwingen op basis van de Kadernota 2015

Reactie college

Tweede termijn raad

Tweede termijn college

Ingekomen stukken

Berap-2015-1

Jaarrekening 2014

Regionale nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaarten provincie Groningen

Toezeggingen

Sluiting