Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

16 juni 2015

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Berap-2015-1

Jaarrekening 2014

Vervallen

Begroting Ability 2015

Zienswijze jaarrekening/jaarverslag 2014 Veiligheidsregio

Regionale Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaarten provincie Groningen

Grondexploitaties, bekrachtiging geheimhouding

Ingekomen stukken

Besluitenlijst raad 28 april en 19 mei 2015

Baggerplan 2015-2024

Begrotingswijziging

Sluiting