Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

19 mei 2015

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Jaarekening 2014 en begroting 2016 Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen

Jaarverslag en jaarrekening 2014, tweede actualisatie begroting 2015 en begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg

Beleidsbegroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen

Concept Jaarrekening 2014 Ability

Ingekomen stukken

Besluitenlijst raad 14 april 2015

Baggerplan 2015-2024 (hernieuwd gewijzigd voorstel)

Reconstructie Oude Dijk Den Andel (gewijzigd voorstel)

Jaarstukken Regiovisie Groningen-Assen 2014-2016

Begrotingswijzigingen

Bijgevoegde documenten

Toezeggingen

Sluiting