Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

8 september 2016

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Verkennend startdocument herindeling BMWE-variant (RV048)

Discussiestuk

Sluiting