Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

28 april 2015

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Vaststelling baggerplan 2015-2024 en beschikbaarstelling extra krediet voor uitvoering van het baggerplan

Beschikbaar stellen van het krediet voor de herinrichtingvan de Oude Dijk in Den Andel

Jaarstukken Regiovisie Groningen-Assen

Begroting Omgevingsdienst Groningen

Ingekomen stukken

Besluitenlijst raad 31 maart 2015

Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018

Toezeggingen

Sluiting