Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

31 maart 2015

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Bestuurlijke toekomst (herindeling)

Zandstrand Garnwerd

Ingekomen stukken

Stappenplan Boogplein

Beschikbaarstelling krediet herinrichting Aduarderzijl

Vaststellen rapportage Brede School Winsum

Ontwikkelingsplan Brede School Baflo

Partnerschap Lubraniec

Vaststellen Gebiedsvisie Winsum Oost

Begrotingswijzigingen

Sluiting