Agenda - Gemeenteraad Winsum 31 maart 2015

Raadzaal Winsum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Bestuurlijke toekomst (herindeling)

Zandstrand Garnwerd

Ingekomen stukken

Stappenplan Boogplein

Beschikbaarstelling krediet herinrichting Aduarderzijl

Vaststellen rapportage Brede School Winsum

Ontwikkelingsplan Brede School Baflo

Partnerschap Lubraniec

Vaststellen Gebiedsvisie Winsum Oost

Begrotingswijzigingen

Sluiting