Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

17 maart 2015

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Stappenplan Boogplein

Beschikbaarstelling krediet herinrichting Aduarderzijl

Vaststellen eindrapportage Brede School Winsum

Ontwikkelingsplan Brede School Baflo

Partnerschap Lubraniec

Vaststellen Gebiedsvisie Winsum-Oost

Verordening fractie-assistenten gemeente Winsum 2015

Vaststellen Financiële Verordening gemeente Winsum 2015

Vaststellen Treasury-statuut 2015

Verlenging overeenkomst accountantsdiensten met Deloitte Accountants

Ingekomen stukken

Besluitenlijst raad 29 januari 2015 en 10 februari 2015

Toezeggingen

Sluiting