Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

10 februari 2015

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Rekenkamerrapport Boogplein

Beschikbaarstelling cofinancieringsbijdrage project ¨herstel en versterken Wierden Middag-Humsterland¨

Bestuurlijke keuzes uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen BMWE

Uitwerking visienota Bibliotheekbeleid 2015 en verder

Ingekomen stukken

Besluitenlijst raad 13 januari 2015

Uitwerking visienota Bibliotheekbeleid 2015 en verder

Aankoop 2 compact trekkers + 2 kiepwagens

Beschikbaarstellen budgetten in 2015 in verband met doorgeschoven budgetten 2014

Integriteitsbeleid

Begrotingswijziging

Sluiting