Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

13 januari 2015

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Vaststellen verordeningen participatiewet

Sluiting o.b.s. De Holm te Den Andel

Ingekomen stukken

Besluitenlijst raad 2 december 2014

Aanpak roekenoverlast 2015-2018

Centrumregeling beschermd wonen

Begrotingswijzigingen

Sluiting