Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

16 december 2014

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Aanpak roekenoverlast 2015-2018

1e wijziging tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015

Centrumregeling beschermd wonen

Sloop melkontvangsthuisje Ezinge

Ingekomen stukken

Besluitenlijst 18 november 2014

Berap 2014-2

Dorpshuizenbeleid voor 2015 en verder

Planning budgetcyclus 2015

Begrotingswijzigingen

Toezeggingen

Mandaat afdoening informatieverzoeken

Motie vreemd aan de orde van de dag (CDA) bed-bad-brood

Sluiting