Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

2 december 2014

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Bestuursrapportage 2014-2

Dorpshuizennotitie voor 2015 en verder

Planning budgetcyclus 2015

Mandaat Wet openbaarheid van bestuur

Ingekomen stukken

Besluitenlijsten raad 4 november 2014 en 6 november 2014

Beleidsplan jeugdhulp BMWE 2015-2018, Verordening jeugdhulp gemeente Winsum, Wmo beleid 2015-2018 BMWE en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Winsum 2015

Sluiting