Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

18 november 2014

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Beleidsplan jeugdhulp 2015-2018, Verordening jeugdhulp gemeente Winsum, Wmo beleid 2015-2018 en de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Winsum 2015

Bestuursrapportage 2014-2

Vaststelling verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2015, inclusief tarieventabel

Dorpshuizenbeleid voor 2015 en verder

Besluitenlijst raad 21 oktober 2014

Toezeggingen

Motie vreemd aan de orde van de dag (onbewaakte spoorwegovergangen)

Sluiting