Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

22 september 2016

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 30 juni, 14 juli en 8 september 2016

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Voorjaarsnota 2016 en ontwerpbegroting 2017 Omgevingsdienst Groningen 4 (rv nr 049)

Hamerstuk

Jaarrekening 2015 Gemeente Bedum (rechtstreeks geagendeerd, rv nr 050)

Discussiestuk

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ (rechtstreeks geagendeerd, rv nr 051)

Discussiestuk

Jaarverslag 2015 van de Bestuurscommissie Stichting Openbaar Onderwijs Marenland (rechtstreeks geagendeerd, rv nr 052)

Discussiestuk

Begrotingswijzigingen (geen)

Sluiting