Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

6 november 2014

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Bespreken door de raad

Reactie college

Programmabegroting 2015

Wijziging diverse verordeningen

Ingekomen stukken

Besluitenlijst raad 7 oktober 2014

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Winkelcentrum Obergon

Sluiting