Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

4 november 2014

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Bespreken door de raad van de Programmabegroting 2015

Bespreken door de raad: Wijziging diverse verordeningen

Reactie College

Vervolg opiniƫrende bespreking door de raad (tweede termijn)

Vervolg reactie college (tweede termijn)

Ingekomen stukken

Besluitenlijst raad 7 oktober 2014

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Vaststellen bestemmingsplan herinrichting winkelcentrum Obergon

Sluiting