Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

21 oktober 2014

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Verzoek om inlichtingen VVD: Dossier N361

Vaststellen verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Bestemmingsplan herinrichting winkelcentrum Obergon

Grondexploitaties, bekrachtiging geheimhouding

Ingekomen stukken

Facililteren van Het Nieuwe Werken

Evaluatie Diftar (gewijzigd voorstel)

Toezeggingen

Preventie- en handhavingsplan alcohol Winsum

Begrotingswijziging

Sluiting