Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

7 oktober 2014

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Begroting 2015 Ability

Concept Regionaal beleidsplan Veiligheid 2015-2018 Noord-Nederland

Faciliteren van Het Nieuwe Werken

Benoeming bestuurslid Zwembad De Hoge Vier

Ontwerpbegroting 2015 en Jaarrekening 2013 van de Regio Groningen-Assen

Evaluatie Diftar (wordt nagezonden)

Vaststellen van het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Winsum

Besluitenlijsten raad 2 september en 16 september

Ingekomen stukken

Startnotitie Winsum-West (gewijzigd)

Sluiting