Agenda - Gemeenteraad Winsum 16 september 2014

Raadzaal Winsum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Conceptbegroting 2015 Ability

Vaststelling agenda

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Startnotitie ontwikkelvisie Winsum-West

Wijziging indeling/naamgeving deelprogramma's en autorisatieniveau begroting 2015

Actualisatie begroting 2014 Veiligheidsregio Groningen

Ingekomen stukken

Wet Markt en Overheid

Funtie cliënt ondersteuning en de positie en transitie van MEE Groningen

Spoedaanvraag voorziening in de onderwijshuisvesting

Verordening leerlingenvervoer

Wijkleerbedrijf

Coördinatieverordening

Toezeggingen

Begrotingswijzigingen

Motie vreemd aan de orde van de dag

Sluiting