Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

2 september 2014

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Startnotitie Ontwikkelingsvisie Winsum-West

Wijkleerbedrijf

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Wet Markt en Overheid

Functie cliëntondersteuning en de positie van MEE Groningen

Spoedaanvraag voorziening in onderwijshuisvesting

Vaststellen verordening leerlingenvervoer

Wijkleerbedrijf

Coördinatieverordening

Besluitenlijst raad 19 juni, 1 juli en 3 juli 2014

Ingekomen stukken

Sluiting