Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

1 juli 2014

Raadzaal Winsum

16.00 - 18.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Algemene beschouwingen op basis van de Kadernota 2014

Reactie college

Tweede termijn raad

Tweede termijn college

Collegeprogramma 2014 - 2018

Ingekomen stukken

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning Rasquert - Kievesterweg 4

Jaarverslag en jaarrekening 2013

Bestuursrapportage 2014 - 1

Vaststellen begrotingswijzigingen

Sluiting