Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

3 juni 2014

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Aanpassing APV

Vaststellen bestemmingsplan Rasquert Kievesterweg 4

Jaarverslag en jaarrekening 2013 gemeente Winsum

Continuïteit AWBZ-zorg

Openstellen van de elektronische weg voor berichten

Verlenging overeenkomst accountantsdiensten met Deloitte Accountants

Jaarrekening 2013 + begroting 2015 Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen

Concept aanpak beoordeling Regionale en Innovatieve projecten Regio Groningen Assen

Besluitenlijsten raad 22 april en 6 mei

Ingekomen stukken

Benoeming plaatsvervangende leden Algemeen bestuur Ability en Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen

Benoeming raadsleden in diverse commissies

Grondexploitatie, bekrachtiging geheimhouding

Toezeggingen

Sluiting