Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

22 april 2014

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Be√ędiging raadsleden

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Benoeming leden commissie van onderzoek geloofsbrieven wethouders

Zienswijze ontwerpbesluit gaswinninge Groningenveld

Besluitenlijsten raad 11, 25, 27 maart 2014

Ingekomen stukken

Benoeming leden commissie van onderzoek geloofsbrieven wethouders

Verantwoording fractiebijdragen 2013 en toekenning fractiebijdragen 2014

Toezeggingen

Sluiting